Na výrobek poskytuje spol. Singer S.M.C. spotřebiteli záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli. Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou materiálu a chybou výroby. Reklamaci je možné uplatnit na základě předložení reklamovaného výrobku a předložení dokladu o koupi, na kterém je uvedeno typové označení výrobku a datum prodeje. Reklamaci je možné uplatnit u prodejce u kterého byl výrobek zakoupen nebo v autorizovaném servise.

Reklamační řád : SINGER SEWING MACHINE COMPANY, spol. s r.o.

1/ Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaný výrobek při převzetí kupujícím nebo které se vyskytnou po převzetí výrobku v záruční době.

2/ Vadným plněním je plnění, jež nemá vlastnosti obvyklé, tj.vlastnosti standardní, v daném případě pak vlastnosti, které se u výrobku určeného pro domácí použití s ohledem na jeho povahu obecně předpokládají. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokázaná vada materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy; nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího. Výrobky byly schváleny Čs.státní zkušebnou podle zákona č.30/1968 Sb. o státním zkušebnictví ve znění jeho pozdějších změn. V souvislosti s výše uvedeným je kupující oprávněn si před převzetím výrobku jeho obvyklé vlastnosti ověřit a prodávající je povinen kupujícímu umožnit toto ověření a vyzkoušení výrobku na svých vlastních materiálech, popř. nitích.

3/

a) Záruka se vztahuje na všechny mechanické díly, na elektromotorickou a elektronickou část. Záruka se nevztahuje na ty části výrobku, jejichž posláním je sebezničením zabránit zničení či poškození výrobku v důsledku jeho přílišného a nepřiměřeného namáhání, jakož i na ty části, které podléhají rychlému obvyklému opotřebení, jakými jsou žárovky, jehly, pouzdra cívky, cívky, chapače, nože, apod. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacházením s výrobkem, používáním výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu, či provedením neodborných zásahů na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou. V případě jednoduchých servisních úkonů se nejedná o garanční plnění nebo plnění vyplývající ze zákonné záruky. Mezi jednoduché servisní úkony patří např. nastavení a seřízení tahu horní nitě a/nebo tahu dolní nitě, seřízení chapače, základní nastavení knoflíkových dírek, seřízení podavače, navlékače nití a ořezávače nití a výměna funkčních a obslužných prvků namontovaných na skříni stroje.

b) Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti. Pro spotřebitele je závazný pouze návod v českém jazyce vydaný spol. Singer S.M.C. a výrobek musí být používán podle něho.

c) Záruka se vztahuje pouze na kupujícího; práva za záruky tedy nepřecházejí v případě dalšího převodu výrobku na třetí osoby.

4/ Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím při prodeji vyznačeného v záručním listě nebo faktuře; kupující je povinen převzít výrobek při prodeji.

5/

a) Z důvodu odpovědnosti za vady může kupující uplatnit tyto nároky, jde-li o vadu odstranitelnou:

  • právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady bez zbytečného odkladu.
  • právo na výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci na výměnu této součásti, nebyla-li věc ještě použita, tj. nejsou-li ve vlastnostech věci žádné známky opotřebení ani toho, že byla uvedena do provozu.
  • právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy; u jiných vad neodstranitelných pak pouze na přiměřenou slevu z věci.

b) Doba od úspěšného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen se do záruční doby nepočítá; prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jeho trvání.

6/

  1. Nárok na opravu v záruce uplatní zákazník u záručního servisu jehož adresa je vyznačena v záručním listě nebo svého prodejce . Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení nákupního dokladu odborná opravna servisní sítě. Reklamovaný výrobek musí být řádně vyčištěn. Převzetí znečištěného výrobku může prodejce nebo autorizovaný servis odmítnout. Aby se zabránilo poškození výrobku při jeho přepravě, reklamovaný výrobek musí být náležitě zabalen (v originálním obalu).
  2. Pokud bude při opravě zjištěno, že se na závadu záruka nevztahuje, uhradí náklady na takovou opravu kupující.
  3. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit v záručním listě všechny údaje nesmazatelným a čitelným způsobem. Neúplný záruční list nebo list neoprávněně měněný přepisovaný v původních údajích je neplatný, což je opravna povinna při zjištění těchto skutečností, v něm vyznačit.

Kupující je povinen uschovat ve vlastním zájmu vedle záručního listu a stvrzenky o koupi též obal a kopie opravných listů, na nichž servisní opravna potvrzuje provedení záruční opravy. Tyto kopie jsou průkazem práva kupujícího podle písm.b) odst.5 tohoto reklamačního řádu. Pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního si uchovejte doklad o koupi po dobu 5 let od zakoupení výrobku.